1. Thông tin chăm sóc sức khỏe
Trang web này có thể cung cấp thông tin về những điều kiện y tế và cách chữa trị của chúng. EGIS không cam kết rằng những thông tin trên trang web này thích hợp và sẵn sẵng để sử dụng bên ngoài lãnh thổ đối tượng hướng đến. Những người chọn đăng nhập trang web này từ những địa điểm khác, đó là trách nhiệm của họ và vì vậy họ chịu trách nhiệm để tuân thủ pháp luật nơi truy cập, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.
Ngoài ra, không có gì trên trang web này được hiểu là cung cấp bất kỳ loại tư vấn hay đề nghị y tế, và không nên được dựa vào làm cơ sở nền tảng của bất kỳ hành động hay quyết định nào. Tư vấn y tế cụ thể nên luôn được tìm kiếm từ một chuyên viên y tế có trình độ. EGIS sẽ có những nỗ lực hợp lý để cập nhật trang web, nhưng một vài thông tin có thể trở nên lỗi thời theo thời gian. Trừ khi được khẳng định một cách cụ thể, EGIS không đòi hỏi hay bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc việc sử dụng thông tin chứa trong trang web này.

2. Liên kết siêu văn bản
Trang web này có thể liên kết bạn đến những trang web khác trên mạng, bao gồm những trang web của những công ty liên kết của EGIS tại những quốc gia khác. Xin đảm bảo rằng bạn đọc những phần chính sách bảo mật của bất kỳ của công ty EGIS nào khác hay của bên thứ ba mà bạn có thể liên kết. EGIS không chịu trách nhiệm, không khuyến khích và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào có trong trang web của bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Sở hữu trí tuệ
Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong tài liệu trên trang web này thuộc sở hữu của tập đoàn EGIS, hoặc EGIS được cho phép sử dụng những tài liệu này trừ trường hợp được quy định cụ thể khác. Việc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị cấm trừ khi tuân thủ đúng với những sự cho phép như dưới đây:
– Bạn chỉ có thể đọc, xem, in và tải về các tài liệu trên trang web này với những mục đích cá nhân, phi thương mại, nhưng chỉ khi bạn xác nhận trang web là nguồn gốc của tài liệu và bao gồm câu khẳng định quyền tác giả. Trừ khi được chỉ định cụ thể, các việc sử dụng khác không được phép.
– Không nội dung nào trong trang web này được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hay quyền theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm sáng chế, nhãn hiệu thương mại và quyền tác giả) của EGIS hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
– EGIS khẳng định không có sự sở hữu hoặc liên kết với bất kỳ nhãn hiệu của một bên thứ ba xuất hiện trong trang web này. Thương hiệu của bên thứ ba chỉ được sử dụng để xác định các sản phẩm và dịch vụ của họ và việc sử dụng những thương hiệu này không liên quan gì đến việc tài trợ hay chứng thực gì đối với EGIS.

4. Sử dụng thông tin
Những trao đổi thông tin từ người sử dụng hoặc những tài liệu khác gửi qua internet, đăng trên một trang web của EGIS hoặc ngược lại (ngoài những nội dung chứa thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên quan sức khỏe, đều thuộc Chính sách Bảo mật của EGIS) được hiểu như không bảo mật và không độc quyền, và EGIS sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ liên quan đến những thông tin như vậy.
EGIS có thể sử dụng những thông tin này cho bất kỳ mục đích nào được xem như thích hợp, bao gồm sao chép và xuất bản, và có thể sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí mật kinh doanh hoặc những kỹ thuật trong những thông tin này cho bất kỳ mục đích nào, kể cả mục đích thương mại, mà không phải trả tiền cho việc sử dụng những quyền này.

5. Bảo mật
EGIS tôn trọng sự bảo mật của khách truy cập trang web. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của EGIS để được giải thích về quyền và trách nhiệm của bạn đối với thông tin được tiết lộ trên trang web này.

6. Không phải một lời mời để đầu tư
Không có nội dung nào trên trang web này tạo thành một lời mời hoặc lời đề nghị để đầu tư hoặc kinh doanh chứng khoán hoặc ADRs của EGIS. Đặc biệt, kết quả và sự phát triển thực tế có thể khác biệt so với bất kỳ sự dự báo, ý kiến hoặc sự mong đợi được thể hiện trên trang web này, và những hoạt động trước đây của giá chứng khoán không được dựa vào như một lời hướng dẫn để thực hiện trong tương lai.