EGIS tôn trọng sự bảo mật của khách truy cập vào trang web chúng tôi và cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của họ. Tuyên bố Bảo mật thông tin này giải thích việc thu thập thông tin, chuyển giao, xử lý, sử dụng, tiết lộ, và thực hành bảo mật của trang web này.
Lưu ý rằng Tuyên bố Bảo mật không áp dụng đối với thông tin được thu thập từ các nguồn ẩn và truyền thông.

Tính chất ràng buộc
Bằng việc truy cập và sử dụng trang này, bạn đồng ý và chấp thuận việc thu thập, chuyển giao, xử lý, sử dụng và tiết lộ những thông tin nhận dạng cá nhân của bạn như được nêu ra trong Tuyên bố Bảo mật này. Mô tả thông tin EGIS có thể thu thập và cách thức sử dụng chúng:

1. Thông tin chúng tôi thu thập từ khách truy cập trang web của mình
EGIS trực tiếp thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (vd: thông tin mà từ đó bạn có thể được nhận dạng như tên, đại chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail) chỉ khi bạn được yêu cầu để tự nguyên cung cấp cho chúng tôi trên Trang này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để trả lời những yêu cầu của bạn; cải thiện mức độ dịch vụ và nội dung của Trang chúng tôi, cung cấp cho bạn những lời khuyên, thông tin bổ ích, tin tức (khi mà bạn đồng ý về việc này); yêu cầu việc bạn xem xét những thông tin và dịch vụ của chúng tôi; cân nhắc bạn những ứng dụng cho công việc; và cho những mục đích đảm bảo chất lượng và hành chính của chính chúng tôi.

Trang này không hướng đến hoặc không được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân thông qua trang này từ khách truy cập trong độ tuổi đó mà không có sự chấp thuận rõ ràng của bố mẹ hoặc người bảo hộ của họ. EGIS cũng thu thập một cách tự động (nếu có) những thông tin về loại trình duyệt web và hệ thống hoạt động, trang web bạn truy cập trước đó hoặc sau khi truy cập. Trang này, thông tin đăng nhập máy chủ tiêu chuẩn và địa chỉ IP (xem bên dưới).

Thông tin này được tập hợp để kết hợp dữ liệu như số lượng tổng cộng khách truy cập Trang của chúng tôi, số lượng khách của mỗi trang trong Trang của chúng tôi, và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet của khách truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này theo một định dạng tổng thể, để biết được cách thức mà độc giả sử dụng Trang này như thế nào để chúng tôi có thể cải tạo nó cũng như là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin tập hợp với những công ty khác trong tập đoàn EGIS và với những bên thứ ba khác.

2. Sử dụng địa chỉ IP
Một địa chỉ Giao thức Internet (IP) là một tập hợp các con số được tự động gán cho máy tính của bạn mỗi khi bạn đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc thông qua mạng máy tính cục bộ của cơ quan bạn (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN).
Máy chủ web tự động nhận dạng máy tính của bạn bằng địa chỉ IP được gán vào nó trong suốt thời gian bạn trực tuyến. EGIS, hoặc bên thứ ba nhân danh EGIS, có thể thu thập địa chỉ IP cho mục đích quản trị hệ thống và phân tích việc sử dụng Trang.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để nhận dạng người dùng Trang của chúng tôi khi chúng tôi thấy cần thiết để tăng cường việc tuân thủ với điều khoản sử dụng Trang, hoặc để bảo vệ dịch vụ, Trang của chúng tôi và những người sử dụng khác.

3. Cookies
EGIS sử dụng các cookie trên Trang này để cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng và cải tiến sự trải nghiệm của khách truy cập trang web của chúng tôi. Cookies là các tập tin nhỏ, bao gồm một chuỗi các ký tự và con số, được đặt trong máy tính của bạn bởi máy chủ của trang web. Để tìm hiểu thêm thông tin về cookies và việc EGIS sử dụng cookies, vui lòng xem Chính sách Cookies của chúng tôi.

4. Chúng tôi bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn như thế nào?
EGIS cam kết sử dụng những cách thức hợp lý để đảm bảo rằng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo vệ hợp lý, và theo sự nhạy cảm của thông tin. EGIS sử dụng một loạt các công nghệ thông tin và những thủ tục để giúp bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn từ việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trong cho phép.
Ví dụ, chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân bạn cung cấp cho EGIS trên máy chủ với quyền truy cập hạn chế được đặt tại các cơ sở kiểm soát. Thật không may, việc truyền tải thông tin thông qua internet thì không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi cũng không thể bảo đảm sự an toàn của thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn chuyển vào trang web của chúng tôi; bất kỳ sự chuyển giao nào rủi ro thuộc về bạn.
Trong khi chúng tôi không thể bảo đảm việc thất lạc, lạm dụng hoặc thay đổi dữ liệu sẽ không xảy ra, một khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi thực hiện nỗ lực thương mại hợp lý để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra.

5. Chia sẽ thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba
EGIS sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân với bên thứ ba. Đôi khi những bên thứ ba được chọn để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho EGIS liên quan đến Trang và những bên như vậy có thể, tại từng thời điểm, truy cập thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho EGIS.
Hãy yên tâm rằng tất cả những công ty cung cấp những dịch vụ hỗ trợ như vậy đã được EGIS yêu cầu đáp ứng những tiêu chuẩn giống như bảo vệ thông tin như EGIS và bị cấm việc sử dụng thông tin cho mục đích của họ. Cụ thể, EGIS không cho phép những nhà cung cấp dịch vụ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thực hiện những hoạt động tiếp thị của họ.

Trong những trường hợp đặc biệt nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trong những trường hợp sau đây:
– Khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ các thông tin này là cần thiết để xác định, liên lạc hoặc thực hiện những hành động pháp lý chống lại những người có thể gây ra tổn thương cho bạn, hoặc can thiệp vào quyền, tài sản hoặc các hoạt động của EGIS, những người khác sử dụng trang web này hoặc bất cứ người nào khác có thể bị tổn thương bởi các hoạt động đó.
– Khi chúng tôi tin rằng pháp luật yêu cầu, hoặc để đáp lại những yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật liên quan đến điều tra tội phạm, hoặc cơ quan dân sự hoặc cơ quan hành chính liên quan đến một vụ án dân sự hoặc điều tra hành chính đang chờ giải quyết liên quan đến một giao dịch công ty quan trọng, chẳng hạn như bán một dòng hoặc phân khúc sản phẩm, sáp nhập, hợp nhất, bán tài sản, hoặc trường hợp không giống phá sản.

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trên Trang có thể được truyền tải, lưu trữ và xử lý trong quốc gia thường trú hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà trong đó EGIS hoặc công ty liên kết, nhà thầu phụ hoặc đại lý có cơ sở, bao gồm Hoa Kỳ và bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEB”). Bạn cũng nên lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được xử lý tại những quốc gia có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu thấp hơn quốc gia bạn cư trú. Bằng việc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bất kỳ sự chuyển giao, xử lý hoặc lưu trữ thông tin bên ngoài quốc gia bạn cư trú, và bên ngoài EEA. EGIS sẽ đảm bảo rằng nếu thông tin được truyền tải ngoài quốc gia bạn cư trú, nó sẽ vẫn được xử lý theo Chính sách Bảo mật này.

6. Truy cập
Bạn có quyền để cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin nhận dạng cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng việc liên hệ với chúng tôi bằng văn bản, theo thông tin cụ thể tại cuối Chính sách Bảo mật này. Bạn có quyền để truy cập thông tin của bạn tuân theo quy định pháp luật địa phương và có thể hành động theo quy định pháp luật đó. Bất kỳ đề nghị truy cập nào đều có thể buộc trả một khoản phí £10 để trả cho chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin chi tiết của bạn.

7. Liên kết đến các trang web khác
Trang web này có thể cung cấp đường dẫn đến các trang web khác của EGIS hoặc của bên thứ ba như một dịch vụ cho người sử dụng của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho những trang web như vậy. Bạn đồng ý rằng, nếu bạn chọn truy cập vào một trang liên kết, EGIS không chịu trách nhiệm xem xét, xác nhận và sẽ không có trách nhiệm, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, về:
– Việc những trang web này xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của bạn như thế nào,
– Nội dung của những trang web này, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, hàng hóa hoặc những tư liệu hoăc dịch vụ khác có sẵn trên những trang web đó.
– Việc sử dụng của những người khác trên những trang web này.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn kiểm tra chính sách bảo mật và pháp lý được đăng trên mỗi trang web bạn kiên kết đến trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin định dạng cá nhân

8. Thay đổi
Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này. Nếu những thay đổi chúng tôi đã thực hiện là quan trọng, chúng tôi cũng có thể đăng một thông báo trên trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét Chính sách Bảo mật này một cách định kỳ để nắm được thông báo về cách thức chúng tôi đang giúp để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân chúng tôi thu thập như thế nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web này của bạn chứng tỏ việc đồng thuận của bạn đối với Chính sách Bảo mật thông tin này và những bản cập nhật của nó.


Bản tuyên bố này được cập nhật lần cuối ngày 12 tháng 12 năm 2020

Liên hệ chúng tôi
Những câu hỏi, bình luận và yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật này được khuyến khích và được gửi tới:
VPDD EGIS PHARMACEUTICALS Private Limited Company
Địa chỉ: Phòng 1101, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM ĐT: (+84) 02838 220999, Fax: (+84) 02838 229676
Email: info@egis.vn